Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία, είτε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακού γραφείου, είτε ως υπάλληλος θεσμικών Επενδυτών ( π.χ. Εταιρειών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων) καθώς και Τραπεζών.

Στο σκέλος των ασφαλιστικών εργασιών δεν υποκαθιστά τον επαγγελματία αναλογιστή. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να πραγματοποιεί με την καθοδήγηση του αναλογιστή ορισμένες τεχνικές εργασίες, αφού προηγουμένως αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Τα καθήκοντα αυτά είναι δυνατό να του ανατεθούν, αφού προηγηθεί σχετική πρακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να αποκτηθεί και η απαραίτητη εμπειρία.

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  Στο σκέλος που αφορά τα χρηματοοικονομικά, το "Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών" με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας, καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση μηχανών, αρχείων, βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς και διαδικασίες εργασίας / συνεργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα / ειδικότητα εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties):

  • Αντικριστής σε χρηματιστηριακό γραφείο
  • Ταμίας τίτλων / Μετρητών χρηματιστηριακής εταιρείας, σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χ.Α.Α., σε Τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Σύμβουλος επενδύσεων σε χρηματιστηριακή εταιρεία

  Στον χώρο των ασφαλιστικών εργασιών, η γνώση και η εμπειρία είναι αναγκαίες. Με βάση την πραγματικότητα αυτή, πρέπει να συνεργάζεται άμεσα και να καθοδηγείται από αναλογιστή. Αυτό θα τον βοηθήσει να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία, την οποία συνεχώς πρέπει να επιδιώκει να εμπλουτίζει, αφού ο χώρος των ασφαλίσεων είναι περισσότερο “κινητικός” και περισσότερο εξελισσόμενος από ότι ο συγγενικός με αυτόν χώρος των τραπεζών.

 • Που θα εργαστώ

  Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών" μπορεί να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία, είτε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακού γραφείου, είτε ως υπάλληλος θεσμικών Επενδυτών (π.χ. Εταιρειών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων) καθώς και Τραπεζών.

  Επίσης έχει αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση, πού τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένες ή μη εργασίες στις παρακάτω περιπτώσεις ασφαλιστικών εργασιών:

  • Ασφαλιστικές Εταιρίες
  • Ασφαλιστικά Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Τράπεζες
  • Υπουργεία Εμπορίου και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Μεγάλα Πρακτορειακά Γραφεία Παραγωγής Ασφαλίσεων
  • Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί
  • Γραφεία Αντιπροσώπευσης Ασφαλιστικών Εταιριών του Εξωτερικού ( Ευρωπαϊκής Ένωσης )
  • Γραφεία Αντιπροσώπευσης Αντασφαλιστικών Εταιριών
  • Γραφεία Συμβούλων Αναλογιστών

  Μέσα από μία φυσιολογική επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να φθάσει στο σημείο να κατέχει υπεύθυνες θέσεις, όπως αυτές επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω :

  • Επικεφαλής Underwriting κλάδου
  • Επικεφαλής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών συμβάσεων
  • Επικεφαλής Ομαδικών Ασφαλίσεων ζωής
  • Επικεφαλής τμήματος Αντασφαλίσεων
  • Επικεφαλής Τεχνικού Τμήματος Ασφαλιστικού Ταμείου

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της